0976 253 767

MẪU CÔNG VĂN XIN GIA HẠN NỘP THUẾ, MIỄN CHẬM NỘP VÌ DỊCH BỆNH COVID 19

MẪU CÔNG VĂN XIN GIA HẠN NỘP THUẾ, MIỄN CHẬM NỘP VÌ DỊCH BỆNH COVID 19

Mẫu công văn xin gia hạn nộp thuế, miễn chậm nộp vì dịch bệnh Covid 19 theo thông tư số 156/2013/TT-BTC căn cứ vào hướng dẫn ở công văn số 897/TCT-QLN ngày 03 tháng 03 năm
2020 của Tổng Cục Thuế.

 

Tải về: MẪU CÔNG VĂN XIN GIA HẠN NỘP THUẾ

DANH MỤC
TAGS
Chia sẻ qua

BÌNH LUẬN

Wordpress (0)
Disqus ( )